Vzťah k životnému prostrediu

V súvislosti so zvyšovaním životnej úrovne obyvateľstva, ktoré bezprostredne súvisí s neustále sa zvyšujúcim hospodárskym rozvojom vyspelých štátov, ľudstvo ustavične zasahuje svojimi aktivitami do životného prostredia, či už priamo alebo nepriamo. Jeho zásahy sú spojené so zabezpečením svojej každodennej existencie, najmä priemyselnou výrobou, poľnohospodárstvom, dopravou a energetikou, pričom v prevažnej miere ide o zásahy negatívne, spojené s produkciou emisií do ovzdušia, s vypúšťaním odpadových vôd a s produkciou odpadov.

Vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a narastajúcou environmentálnou uvedomelosťou spoločnosti sa čoraz viac kladie dôraz na plnenie environmentálnych kritérií. Energetický priemysel patrí vo svete medzi odvetvia, ktoré svojou priemyselnou činnosťou výrazne ovplyvňujú všetky zložky životného prostredia, najmä ovzdušie.

Poslaním spoločnosti je sústavne uspokojovať oprávnené nároky zákazníkov na spotrebu tepla v čo najvyššej kvalite. Cieľom spoločnosti nie je len dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy v oblasti životného prostredia, ale aj ich zlepšovanie tak, aby zabezpečovali trvalo udržateľný rozvoj v regióne a v celkovom hodnotení krajiny.