Legislatíva

 • Zákon NR Slovenskej republiky č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR Slovenskej republiky č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon NR Slovenskej republiky č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v platnom znení
 • Zákon NR Slovenskej republiky č.309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Vyhláška ÚRSO č.275/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
 • Vyhláška MH Slovenskej republiky č. 459/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze
 • Zákon NR Slovenskej republiky č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení
 • Vyhláška MH Slovenskej republiky č. 151/2005, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike
 • Vyhláška MH Slovenskej republiky č. 152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
 • Vyhláška ÚRSO č. 328/2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v platnom znení
 • Vyhláška URSO č. 630/2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidelné rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v platnom znení
 • Vyhláška ÚRSO č. 170/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 219/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
 • Vyhláška ÚRSO č. 277/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Doležité zákony, vyhlášky a výnosy nájdete v plnom znení na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.