História a súčasnosť

Krok za krokom od výhrevne až k vysoko účinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

História

História závodu na výrobu a dodávku energií ako obslužnej výroby je spojená so vznikom podniku Považské strojárne, pôvodne Československá zbrojovka, účastinná spoločnosť Brno, závod Považská Bystrica v roku 1929. Energetika so svojou výhrevňou patrila spolu s hutnou výrobou medzi prvé výroby Považských strojární.

Ďaľšími medzníkmi v histórii energetiky boli roky:

 • 1946 - postavenie prvej teplárne s výrobou elektrickej energie
 • 1962 - uvedenie do prevádzky novej parnej kotolne
 • 1972 - začiatok dodávky tepla pre mesto Považská Bystrica
 • 1981 - uvedenie do prevádzky horúcovodnej kotolne a spaľovne odpadov
 • 1998 - uvedenie do prevádzky systému riadenia energetického hospodárstva na meranie a reguláciu všetkých energií

Súčasnosť - Paroplynový cyklus Považská Bystrica

 • druhý polrok 2009 - začiatok výstavby
 • 19.11.2010 - prvá dodávka elektriny do distribučnej siete
 • 01.01.2011 - začiatok poskytovania podporných služieb sekundárnej regulácie pre potreby PS
 • 12.01.2011 - začiatok dodávky tepla do verejných rozvodov
 • 07.06.2012 - nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie SIŽP Žilina o uvedení stavby do trvalého užívania
 • 07/2012 - ukončená výstavba nového plynového kogeneračného zdroja v kotolni Mlyny Dunajská Streda
 • 03/2013 - začiatok prevádzky zrekonštruovanej protitlakovej turbíny