O nás

Tepláreň Považská Bystrica je jedným z popredných výrobcov elektriny a tepla na Slovensku. Zdroj je paroplynový cyklus, ktorý má nominálny výkon 64 MW elektrický a 105  MW tepla. Je jedným z najväčších zdrojov založených na kombinovanú výrobu elektriny
a tepla na Slovensku.

Za posledných 5 rokov sme do modernizácie tepelného hospodárstva v meste investovali viac ako 5,3 milióna eur.

Technické informácie:

Plynová turbína GE LM 6000 PF SPRINT
aeroderivát leteckého motora, ktorý sa používa aj v lietadlách BOEING 747

Dodávame energiu, máme čísla

40

Zamestnancov

38 mil. EUR

Tržby

280 000 MWh

Vyrobenej elektriny

120 000 MWh

Dodaného tepla

Hodnoty a poslania

Odbornosť

Angažovanosť

Dôveryhodnosť

Jednoduchosť

História

História závodu na výrobu a dodávku energií ako obslužnej výroby je spojená so vznikom podniku Považské strojárne, pôvodne Československá zbrojovka, účastinná spoločnosť Brno, závod Považská Bystrica v roku 1929. Energetika so svojou výhrevňou patrila spolu s hutnou výrobou medzi prvé výroby Považských strojární.

1946

Postavenie prvej teplárne s výrobou elektrickej energie

1962

Uvedenie do prevádzky novej parnej kotolne

1972

Začiatok dodávky tepla pre mesto Považská Bystrica

1981

Uvedenie do prevádzky horúcovodnej kotolne a spaľovne odpadov

 

 

1998

Uvedenie do prevádzky systému riadenia energetického hospodárstva na meranie a reguláciu všetkých energií

druhý polrok 2009

Začiatok výstavby Paroplynového  cyklu Považská Bystrica

19.11.2010

Prvá dodávka elektriny do distribučnej siete

01.01.2011

Začiatok poskytovania podporných služieb sekundárnej regulácie pre potreby PS

12.01.2011

Začiatok dodávky tepla do verejných rozvodov

07.06.2012

Nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie SIŽP Žilina o uvedení stavby do trvalého užívania

07/2012

Ukončená výstavba nového plynového kogeneračného zdroja v kotolni Mlyny Dunajská Streda

03/2013

Začiatok prevádzky zrekonštruovanej protitlakovej turbíny

Predchádzajúci Nasledujúci