Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@teplaren.sk

Telefón: +421 2 3268 3800