Tvorba a regulácia cien

Tvorba cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Výhody dvojzložkovej ceny:

  • odstránenie cenového znevýhodnenia – jednozložková cena tepla v prípade veľmi chladného počasia generuje zisky dodávateľovi a stratu odberateľovi. V prípade veľmi teplého počasia sa nevýhodný pomer obráti
  • sprehľadnenie tvorby ceny tepla pre zákazníkov, pretože odberateľ presne vie, koľko platí za pripojenie k sieti a koľko za odobraté teplo

Tvorba ceny tepla sa riadi platným Výnosom ÚRSO, ktorý stanovuje reguláciu cien tepla. Bližšie informácie je možné nájsť na stánkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Regulácia cien

Cena tepla je regulovaná osobitnými zákonmi, čo znamená, že si ju výrobca nemôže stanoviť sám. Maximálne ceny tepla stanovuje od 1.1.2003 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre držiteľov povolení pre tento a iné druhy činností. V platnom rozhodnutí ÚRSO je uvedený rozsah a štruktúra oprávnených nákladov.

Reguláciou cien tepla je vytvorený tlak na znižovanie nákladov a zvyšovanie energetickej efektívnosti, čo umožňuje dodávateľovi tepla vytvárať finančné zdroje na ďalšie zhospodárnenie a zefektívnenie výroby a rozvodu tepla. Reguláciou cien tepla je zabezpečená aj ochrana spotrebiteľa, aby za dodávku tepla spotrebitelia zaplatili len oprávnené náklady na efektívnu a spoľahlivú dodávku. V platnom rozhodnutí ÚRSO je uvedený rozsah a štruktúra oprávnených nákladov.

Vykonanie cenovej regulácie je určované spôsobom výpočtu dvojzložkovej maximálnej ceny tepla. Týmto spôsobom regulácie je možné znižovať riziká porušovania hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia dodávateľov tepla na trhu a zabezpečiť im primeranú návratnosť investícií vložených do tepelných zariadení za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej dodávky tepla. Problém znižovania odberu tepla zo sústavy CZT a dokonca odpájanie sa odberateľov z dôvodu vysokých cien tepla je možné minimalizovať s ohľadom na zachovanie finančného a ekonomického zdravia výrobcu tepla čiastočnou náhradou plynu menej nákladným palivom, v dôslednej kontrole nákladov zahrnutých do ceny tepla alebo výrobou elektriny a poskytovaním podporných služieb.

Často sa stretávame s rôznymi porovnaniami cien energií napr. plyn, tuhé palivá, elektrina. Avšak keď porovnávame náklady na centrálne zásobovanie teplom s týmito cenami, nemali by sme zabudnúť, že sa jedná o komplexnú službu, v ktorej platíme aj náklady na výrobu a distribúciu tepelnej energie. V praxi to teda vyzerá tak, že vlastník plynového kotla platí za odobraté palivo napr. plyn, ale z jeho peňaženky plynú aj náklady na obstaranie kotla, pravidelné prehliadky a údržbu. Odberateľ tepla zo zdroja centrálneho zásobovania platí za komplexnú službu, kde celá jeho starosť ohľadom tepla spočíva v otočení ventilom radiátora.