Tepláreň, a.s., Považská Bystrica


Poslaním SPOLOčNOSTI TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica je ZABEZPEČENIE HOSPODÁRNEJ VÝROBY A PLYNULEJ DODÁVKY ENERGIí ZMLUVNýM ODBERATEľOM v určenom čase a V určenej kvalite.

Cieľom našich aktivít je kvalitné informovanie zákazníkov o našej činnosti, o výhodách využitia CZT, o zmenách v oblasti legislatívy, o cenách energií a o poskytovaných službách.