Environmentálna politika

Poslanie spoločnosti

Výroba, predaj a distribúcia tepelnej energie, vrátane zabezpečenia komplexného servisu a dodávok poskytovaných služieb.

Zámer spoločnosti

Vrcholový manažment spoločnosti Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., vyjadruje svoje strategické rozhodnutie zabezpečiť a naďalej rozvíjať podnikateľské aktivity v znamení neustáleho zlepšovania výrobného a dodávateľského procesu k prospechu a spokojnosti zákazníkov s veľkým dôrazom na životné a pracovné prostredie.

Spoločnosť sa zaväzuje:

  • chrániť životné prostredie riadením vypúšťania emisií do ovzdušia a ďalších znečistení v procese prevádzky
  • pokračovať v sústavnom zlepšovaní vzťahu akciovej spoločnosti k ochrane životného prostredia
  • dodržiavať platné environmentálne právne predpisy SR a EÚ, ako aj ostatné interné dokumenty akciovej spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia
  • vykonávať činnosti, ktoré znižujú alebo operatívne riadia znečisťovanie a umožňujú úsporné využitie energie a surovín
  • efektívne zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a pri zavádzaní nových procesov a technológií.
  • neustále zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov