Odpojenie od centrálneho zásobovania teplom

Objekty v Považskej Bystrici sú v rozhodujúcej miere zásobované teplom z centrálneho zásobovania (CZT). Jeho rozvoj prebieha v súlade so schválenou Koncepciou, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo a sú doň vkladané veľké finančné prostriedky. Rozvoj CZT je naplánovaný na etapy a začal v roku 2010. Jeho cieľom je zefektívnenie využitia energie v palive a zníženie koncovej ceny tepla pre odberateľov s garanciou postupného zníženia o 15%.

Negatívny vplyv na uvedené ciele, vrátane koncovej ceny, má odpájanie sa odberateľov od CZT (dopad odpojenia sa odberateľov od CZT za posledných 10 rokov je 2,5E/GJ). Z hodnotenia ekonomiky doterajších odpojení a výstavby vlastnej kotolne, ich finančný prínos je otázny a vyplýva predovšetkým z nekomplexnosti hodnotenia nákladov. Obidva systémy zásobovania teplom – CZT, resp. vlastná kotolňa majú svoje pozitíva aj negatíva.

Pri už realizovaných stavbách vlastných kotolní sa vyskytlo viacero negatívnych skúseností a ekonomických skresľovaní:

  • Do ekonomiky nie je započítaný poplatok za odpojenie podľa Vyhlášky ÚRSO č. 283/2010. Preto už pri úvahe o odpojení sa od CZT je potrebné vyžiadať si výpočet poplatku za odpojenie od Vášho súčasného dodávateľa tepla.
  • Ekonomické hodnotenie lokálneho zdroja vedome skresľuje výšku nákladov. Preto je nutné spracovať objektívne ekonomické porovnanie alternatív zásobovania teplom so započítaním všetkých ekonomicky oprávnených nákladov: náklady za projektovú dokumentáciu, náklady za inžiniersku činnosť, poplatky za vyjadrenie účastníkov stavebného konania, náklady na realizáciu, náklady na palivo, energie a vodu, náklady na povinné periodické odborné prehliadky a skúšky, náklady na obsluhu, náklady na údržbu a servis…
    Pre hodnotenie ekonomickej návratnosti rátajte s dobou cca 6 rokov.
  • Nepodceňte bezpečnostné opatrenia, pretože kotolňa sa nachádza pod obytnými priestormi (výbušné steny, protipožiarne opatrenia).
  • V prípade, že budete pokračovať v aktivite výstavby vlastnej kotolne, urobte si dôsledné výberové konania na všetky náklady s dôrazom na dobré technické riešenie. Od dodávateľov žiadajte zmluvné garancie za dosiahnutie preukazovaných ekonomických výsledkov a návratnosti Vašich finančných prostriedkov.
  • Zamyslite sa, či nie je účelnejšie investovať finančné zdroje do regulácie dodávok tepla, termostatizácie, zateplenia obvodového plášťa a výmeny okien a dverí. Tieto aktivity Vám garantujú zníženie nákladov na vykurovanie a aj v prípade vlastnej kotolne zabránite jej predimenzovaniu.

Energetická komisia mesta Považská Bystrica

 

Výpočet návratnosti investície

Ekologickosť

Spoľahlivosť

Hospodárnosť