Oprávnenia

Povolenie na predmet podnikania: Tepelná energetika - rozsah výroba tepla a rozvod tepla

Povolenie na predmet podnikania: Elektroenergetika - rozsah výroba elektriny a dodávka elektriny


Integrované povolenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa §9 a §10 Zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe, starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §28 ods. 1 písm. a) Zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa §8 ods. 2 písm. a) bod 7., písm. a) bod 8., písm. b) bod 1., písm. b) bod 5., písm. b) bod 6., písm. c) bod 2., písm. c) bod 8., písm. f) bod 4., podľa §17 ods. 1 Zákona o IPKZ a Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva:

Integrované povolenie číslo 3016-/2007/Kun/770660104,
ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, Považská Bystrica

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
obchodne meno: TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
sídlo: Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
IČO: 36 300 683